Mērķis 2022./2023.

08.09.2022 06:38
Jauns mācību gads, jauni mērķi un uzdevumi.
Iepazīstinām Jūs ar š.g. iestādes idejiskajām nostādnēm:
* 2022./2023. mācību gada atslēgas vārds – SADARBĪBA.
* Izglītības iestādes mācību gada mērķis:
Pilnveidota mācību vide, kurā izglītojamo mācību process un sadarbības prasmju sekmēšana notiek harmoniskā gaisotnē, balstītā pedagogu sadarbībā, produktīvās metodisko komisiju darba grupu aktivitātēs un zināšanās par iekļaujošo izglītību; un kurā komunikācija ar skolu un ģimeni notiek savstarpējā cieņā un godīgā atklātībā.
* Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā:
1) Caur daudzpusīgiem kolektīva saliedēšanas pasākumiem, ārpusskolas aktivitātēm u.c. pozitīvu gaisotni rosinošiem notikumiem veicināt pedagogu emocionālo labsajūtu, lai mazinātu destruktīvu sajūtu (spriedze, trauksme, dusmas, izdegšana, stress) veidošanos darba vidē un izglītības procesā.
2) Veicināt sadarbību atbalsta personālam ar pedagogiem, lai sekmīgi izstrādātu izglītojamo individuālos plānus un pilnveidotu zināšanas par iekļaujošo izglītību.
3) Pilnveidot metodiskās komisijas darba grupu aktivitātes, kurās papildināt pedagogu digitālo prasmju apguvi un veicināt pedagogu dalīšanos pieredzē.
* Tiek izvirzīti šādi uzdevumi audzināšanas jomā:
1) Veicināt cieņpilnu, izprotošu un harmonisku sadarbību starp audzēkņiem, pāros, grupās, balstītu atbildīgā, empātiskā rīcībā un attieksmē.
2) Sekmēt audzēkņu saskarsmes prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgā vidē, pieņemt atšķirīgo, respektēt to;
3) Caur radošiem, interesantiem un izzinošiem uzdevumiem, pasākumiem un dažādām mācību un ārpusstundu aktivitātēm sekmēt pozitīvas savstarpējās attiecības klašu kolektīvā, paralēli pilnveidojot atklātībā balstītu sadarbību ar audzēkņu vecākiem.
Uz SADARBĪBU, vecāki, audzēkņi, kolēģi un draugi!
Jūsu Salas sākumskola
Pēdējais atjaunošanas datums: 08/09/2022 06:38
atpakaļ