Skolas simbolika, mērķi un vīzija

 

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola ir vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2021./22. mācību gadā mācās 50 izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 56 audzēkņi, kuri dzīvo Salas pagastā, Piņķos, Mārupes novadā, Jūrmalā un Rīgā, u.c.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

 Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā bērni vēlas atrasties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko mūsu bērniem – ļaujam mūsu bērniem piedzīvot dažādu pieredzi, attīstām kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē.

IESTĀDES DARBA MĒRĶIS 2020./2021.m.g.

Pilnveidots mācību process, kurā atbalsta personāla funkcija ir konstanta un efektīva, un kurā tiek jēgpilni izmantoti pieejamie telpu, āra vides un informācijas tehnoloģiju resursi, veicinot izglītojamo un pedagogu digitālo prasmju pielietojumu. Mērķa sasniegšanai akcentējama izglītojamo cieņpilnas komunikācijas un draudzēšanās prasmju sekmēšana un sadarbības pilnveide starp skolu un ģimeni.

 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā

1) Pilnveidot izglītojamā mācību procesu, efektīvi izmantojot atbalsta personāla resursus. 

2) Veicināt pedagogu un izglītojamo digitālo prasmju pielietojumu mācību procesā. 

3) Mācību procesā aktualizēt āra vides kā mācību klases pielietojumu mācību procesā pedagogiem un izglītojamiem.

 

Tiek izvirzīti šādi uzdevumi audzināšanas jomā:

1) Veicināt audzēkņu harmonisku, cieņpilnu un saprotošu savstarpējo attiecību veidošanos, balstītu atbildīgā rīcībā.

2) Sekmēt  audzēkņu kritisko domāšanu un patstāvību, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē, pieņemt svešo vai savādo, respektēt to; 

3) Caur jēgpilniem un interesantiem kopīgiem pasākumiem un dažādām mācību un ārpusskolas aktivitātēm pozitīvi sekmēt savstarpējās attiecības ar audzēkņu vecākiem, tādējādi sekmējot vecāku lojalitāti skolai.

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/09/2021 08:45
atpakaļ