Skolas simbolika, mērķi un vīzija

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola ir Babītes novada pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot  izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2019./20.mācību gadā mācās 34 izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 57 audzēkņu, kuri dzīvo Salas pagastā, Babītes novadā, Jūrmalā un Rīgā.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

 Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā bērni vēlas uzkavēties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko mūsu bērniem – ļaujam mūsu bērniem piedzīvot dažādu pieredzi, attīstām kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē.

MĒRĶIS

Radīt vidi, mācību procesu un svētkus, lai ikviens izglītojamais gūtu savu pašizaugsmi, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību emocionāli drošā vidē.

 UZDEVUMI MĒRĶA SASNIEGŠANAI

  • Nodrošināt individuālo pieeju katra audzēkņa personības izaugsmei un attīstībai, izcelt ikviena audzēkņa spējas un talantus.
  • Veicināt jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā un izglītot pedagogus IT tehnoloģiju pielietojumā kā vienu no mācība procesa instrumentiem.
  • Rosināt skolas pedagogus veidot mācību procesu balstītu uz jauno kompetenču pieeju, veicināt pedagogu sadarbību dažādu jomu priekšmetos.
  • Radīt vidi un izmantot tuvāko apkārtni – dabu, kā pilnvērtīgu mācību telpu skolā un pirmsskolā, lai ikvienam skolas audzēknim būtu iespējas gūt daudzpusīgas zināšanas un prasmes, piedzīvot pozitīvu teorētisko un praktisko pieredzi dažādu mācību priekšmetu apguves procesā un sociālajā jomā.
  • Izstrādāt vērtēšanas kritērijus, kuri balstīti uz jauno kompetenču pieeju, lai veicinātu izglītojamo iesaisti savu zināšanu novērtēšanā un vēlmi mācīties.
  • Veicināt audzēkņu pašizaugsmi, pētniecības un patstāvīgas izziņas kāri – motivēt audzēkņus mācīties, meklēt, analizēt un lietot informāciju, sekot savam mācību procesam, pilnveidoties.

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/12/2019 12:30
atpakaļ