Skolas simbolika, mērķi un vīzija

 

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola ir vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2022./23. mācību gadā mācās 64 izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 56 audzēkņi, kuri dzīvo Salas pagastā, Piņķos, Mārupes novadā, Jūrmalā un Rīgā, u.c.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

 Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā bērni vēlas atrasties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko mūsu bērniem – ļaujam mūsu bērniem piedzīvot dažādu pieredzi, attīstām kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē.

2022./2023. mācību gada atslēgas vārds – SADARBĪBA

Izglītības iestādes mācību gada mērķis:

Pilnveidota mācību vide, kurā izglītojamo mācību process un sadarbības prasmju sekmēšana notiek harmoniskā gaisotnē, balstītā pedagogu sadarbībā, produktīvās metodisko komisiju darba grupu aktivitātēs un zināšanās par iekļaujošo izglītību; un kurā komunikācija ar skolu un ģimeni notiek savstarpējā cieņā un godīgā atklātībā.

 Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā: 

1) Caur daudzpusīgiem kolektīva saliedēšanas pasākumiem, ārpusskolas aktivitātēm u.c. pozitīvu gaisotni rosinošiem notikumiem veicināt pedagogu emocionālo labsajūtu, lai mazinātu destruktīvu sajūtu (spriedze, trauksme, dusmas, izdegšana, stress) veidošanos darba vidē un izglītības procesā.

2) Veicināt  sadarbību atbalsta personālam ar pedagogiem, lai sekmīgi izstrādātu izglītojamo individuālos plānus un pilnveidotu zināšanas par iekļaujošo izglītību.

3) Pilnveidot metodiskās komisijas darba grupu aktivitātes, kurās papildināt pedagogu digitālo prasmju apguvi un  veicināt pedagogu dalīšanos pieredzē.

Tiek izvirzīti šādi uzdevumi audzināšanas jomā:

1) Veicināt cieņpilnu, izprotošu un harmonisku sadarbību starp audzēkņiem, pāros, grupās, balstītu atbildīgā, empātiskā rīcībā un attieksmē.

2) Sekmēt audzēkņu saskarsmes prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgā vidē, pieņemt atšķirīgo, respektēt to;

3) Caur radošiem, interesantiem un izzinošiem uzdevumiem, pasākumiem un dažādām mācību un ārpusstundu aktivitātēm sekmēt pozitīvas savstarpējās attiecības klašu kolektīvā, paralēli pilnveidojot atklātībā balstītu sadarbību ar audzēkņu vecākiem.

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 24/08/2022 12:09
atpakaļ