Skolas simbolika, mērķi un vīzija

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola ir vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2023./24. mācību gadā mācās 67 izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 58 audzēkņi, kuri dzīvo Salas pagastā, Piņķos, Mārupes novadā, Jūrmalā un Rīgā, u.c.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

 Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā bērni vēlas atrasties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko mūsu bērniem – ļaujam mūsu bērniem piedzīvot dažādu pieredzi, attīstām kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē.

2023./2024. mācību gada vērtības cilvēkcentrētā veidā – SADARBĪBA, ĢIMENISKUMS, CIEŅA.

Izglītības iestādes mācību gada mērķis:

Pilnveidots mācību process, balstoties uz jauno kompetenču izglītības pieeju, kurā tiek realizēta izglītojamā diferenciācija, individualizācija un personalizācija un pielietotas modernās tehnoloģijas. Mērķa sasniegšanai akcentējama katra audzēkņa sociālo prasmju pilnveide un sadarbības veicināšana starp skolu un audzēkņa ģimeni. 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā: 

1) Pilnveidot mācību saturu, kas vērsts uz izglītojamā , pielietojot informācijas tehnoloģijas un izmantojot dažādu mācību vidi, kurā pārsvarā, vērojams, izglītojamo centrēts un /vai izglītojamo vadīts izglītības process.

2) Sniegt atbalstu katram izglītojamam, lai veicinātu talantīgo skolēnu izaugsmi, pilnveidotu lasītprasmi ( izmantojot dažādas metodes, kā piem. digitālo lasīšanu), atbalsta un resursu nodrošināšana produktīvam, iekļaujošam un drošam mācību procesam.

 

Tiek izvirzīti šādi uzdevumi audzināšanas jomā:

1) Veicināt cieņpilnas attiecības starp visām skolas vidē iesaistītajām personām, sekmēt sadarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties vidē, pieņemt un respektēt atšķirīgo.

2) Caur izzinošiem, jēgpilniem un interesantiem pasākumiem, mācību un ārpusskolas aktivitātēm sniegt atbalstu katra audzēkņa izaugsmei, saliedēt visas skolas vidē iesaistītās puses un pozitīvi sekmēt to savstarpējās attiecības (starp skolēniem, skolotājiem, audzēkņu vecākiem, skolas darbiniekiem un viesiem).

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/10/2023 09:49
atpakaļ