2021. 18. 04. vārda dienas:

Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Pirmsskolas izglītības grupas ❯

Skolas simbolika, mērķi un vīzija

 

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola ir Babītes novada pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot  izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2020./21. mācību gadā mācās izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē audzēkņu, kuri dzīvo Salas pagastā, Babītes novadā, Jūrmalā un Rīgā.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

 Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā bērni vēlas uzkavēties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko mūsu bērniem – ļaujam mūsu bērniem piedzīvot dažādu pieredzi, attīstām kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē.

IESTĀDES DARBA MĒRĶIS:

Pilnveidots mācību process, maksimāli balstīts modernajās tehnoloģijās un jauno kompetenču izglītības pieejā, papildus akcentējot izglītojamā pašvērtējuma nozīmību izaugsmes procesa dinamikā. Mērķa sasniegšanai akcentējama katra audzēkņa sociālo prasmju pilnveide un sadarbības veicināšana starp skolu un audzēkņa ģimeni.

 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi mācību jomā:

  1. Veicināt pedagogu mācību priekšmetu stundu kvalitāti, izmantojot IT tehnoloģijas, āra vidi kā mācību klasi un mācību procesu, balstītu jauno kompetenču pieejā.
  2. Veicināt izglītojamā pašvadītu mācīšanos, un iesaisti sava mācību sasniegumu izvērtēšanā.
  3. Izstrādāt izglītojamā mācību sasniegumu dinamikas vērtēšanas sistēmu.

 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi audzināšanas jomā*:

  1. Veicināt audzēkņu harmonisku, cieņpilnu un saprotošu savstarpējo attiecību veidošanos un sekmēt tolerances, empātijas attīstību savstarpējās komunikācijas procesā;
  2. Sekmēt saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē, pieņemt svešo vai savādo, respektēt to;
  3. Caur jēgpilniem un interesantiem kopīgiem pasākumiem un dažādām mācību un ārpusskolas aktivitātēm pozitīvi sekmēt savstarpējās attiecības ar audzēkņu vecākiem, tādējādi sekmējot vecāku lojalitāti skolai.

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/08/2020 10:23
atpakaļ