Skolas simbolika, mērķi un vīzija

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola ir Babītes novada pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot  izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā 2017./18.mācību gadā mācās 32 izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 56 audzēkņu, kuri dzīvo Salas pagastā, Babītes novadā, Jūrmalā un Rīgā.

Skolas moto

Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

Skolas ģerbonis

 

Skolas himna

“Pīlādzītis”
A.Ozoliņš, N.Arne

Līdzās ozolam un kuplai liepai aug pīlādzītis maziņais.
Saules stariņš tam ik dienas zarus glauž, žūžo vējiņš nerātnais.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

Ozols priecājas un liepa maigi šalc, pīlādzītis ziedos plaukst.
Drīz par prieku mums viņš pārsteigumu dos- sārtas ogas ķekaros.
Tu, pīlādzīti, audz, lai nes tev prieka daudz, mūsu balsis skanīgās.

Piedziedājums 2x:
Pīlādzīti, tavos zaros vēji pasaciņu stāstīt nāk.
Putnu balsis rotājas ap tevi, kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

Skolas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi

VĪZIJA

Maza un ģimeniska, modernos resursos un progresīvā darbaspēkā maksimāli nodrošināta, atvērta un konkurētspējīga sākumskola, kuras darbība atbilst vispārējām sabiedrības prasībām pēc izglītības kvalitātes un izpildījuma.

MISIJA

Esam sākumskola, kurā audzēkņi vēlas uzkavēties un kurā ir radīti tādi droši, ērti, labvēlīgi un attīstoši apstākļi un tiek nodrošināta kvalitatīva, uz vērtībām balstīta jēgpilna izglītība, kas veicina tikumiska, radoša, kulturāla un mācīties orientēta cilvēka izaugsmi.

MĒRĶIS

Salas sākumskolas absolvents –
PAR SEVI PĀRLIECINĀTS, SOCIĀLI ATBILDĪGS UN TIKUMISKS MODERNĀS SABIEDRĪBAS LOCEKLIS,
KAS PROT PAMATOT VIEDOKLI, IR DROŠS, ZINĀTKĀRS, KRITISKI DOMĀJOŠS UN PATSTĀVĪGS.
Cilvēks, kurš prot atsijāt graudus no pelavām.

 UZDEVUMI MĒRĶA SASNIEGŠANAI

  • veidot pozitīvu izglītības vidi, organizēt un īstenot aizraujošu un progresīvu, jēgpilnas izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības mērķu sasniegšanu, radot demokrātisku, atbildīgu, daudzpusīgu un konkurētspējīgu sabiedrības locekli;
  • sadarbojoties ar vecākiem, pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī pēc iespējas efektīvi izmantojot pieejamos finanšu un personāla resursus, maksimāli kvalitatīvi īstenot izglītības iestādes mācību procesus.
  • nodrošināt individuālo pieeju katra audzēkņa personības izaugsmei un attīstībai, izcelt ikviena audzēkņa spējas un talantus;
  • radīt vidi, lai ikvienam skolas audzēknim būtu iespējas gūt daudzpusīgas zināšanas un prasmes un piedzīvot pozitīvu teorētisko un praktisko pieredzi dažādu mācību priekšmetu apguves procesā un sociālajā jomā;
  • Veicināt audzēkņu pašizaugsmi, pētniecības un patstāvīgas izziņas kāri – motivēt audzēkņus mācīties, meklēt, analizēt un lietot informāciju, sekot savam mācību procesam, pilnveidoties;
  • motivēt audzēkņus būt demokrātiskam un tikumiskam – būt atbildīgam par saviem vārdiem, savu rīcību un tās sekām;
  • saskaņā ar skolas vīziju un misiju, veikt arī pirmsskolas apmācību trijās vecuma grupās.

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/09/2017 10:28
atpakaļ