Dokumenti, licences un normatīvi

AKTUĀLI!

  1. Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot COVID-19 izplatības ierobežošanu. Covid izplatības ierobežošanas organizācija Salas sākumskolā Aktualizēti 25.01.2021
  2. Kārtība, kādā notiek Salas sākumskolas vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtēšana 2020.-2021.m.g
  3. Noteikumi, kādā notiek 1.klases izglītojamo uzņemšana Salas sākumskolā. Salas sākumskolas uzņemšanas noteikumi 1.klasē

Normatīvie dokumenti:

  1. Skolas nolikums Salas_sākumskolas_nolikums_(aktualizēts 28.04.2021)
  2. Attīstības plāns 2019.-2022 gadam Salas_sākumskolas_attīstības plāns_2019.g.-2022.g.
  3. Pretkorupcijas plāns 2019. – 2021.gads Pretkorupcijas_plāns_2019
  4. Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Apliecības, licences, citi skolas darbu regulējošie dokumenti:

1. Salas sākumskolas reģistrācijas apliecība

2. Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas akreditācijas lapa

3. Vispārējās pamatizglītības licence  (pamatizglītības 1.posma programma, 1-6.klase, kods 1101 11 11);

4. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

5. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

6. Izglītības programmas akreditācijas lapa (pamatizglītības 1.posma programma 1.-6.klasei, kods 1101 11 11);

7. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

8. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1. posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

9.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 (Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi);

Skolēnu, PI audzēkņu un vecāku ievērībai, informējam, ka šobrīd notiek darbs pie Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanas un tie tiks publicēti 2019.gada 2.septembrī. Ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem varat iepazīties šeit: Iekšējās kārtības noteikumi Salas sākumskolā 2017./2018.m.g.

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/05/2021 08:28
atpakaļ